Μαΐου 2013 ~ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Μεγάλες Προσφορές Περιποίησης στην Καλλιθέα!!!


Δείτε στις παρακάτω διευθύνσεις προσφορές καταστημάτων της πόλης μας στον τομέα της περιποίησης!!!


Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Συζήτηση Εκπαιδευτικών Καλλιθέας - Μοσχάτου με τους Γονείς


Εκδήλωση από τον Σύλλογο εκπαιδευτικών Π.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 με θέμα 
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και ώρα 7:30 μμ
 στην ΙΖΟΛΑ


Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Σε ποιο σχολείο πρέπει να εγγραφεί το παιδί σας?


Για εγγραφή σε Νηπιαγωγείο - Δημοτικό επικοινωνήστε με το 1ο Γραφείο Α΄θμιας Εκπαίδευσης - Θησέως 283 τηλ. 210 9483283 & 210 9405762. 
Για εγγραφή σε σε Γυμνάσιο - Λύκειο επικοινωνήστε με το 1ο Γραφείο Β΄θμιας Εκπαίδευσης - 
Θησέως 140 (Στοά Καραντινού) τηλ. 210 9595685 

Ξεκινούν οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία-Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν την νόμιμη ηλικία.
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 μέχρι 15 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.
Προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται και μετά  την ημερομηνία αυτή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων κατά τμήμα.
2. Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του /της προϊσταμένου /νης του νηπιαγωγείου από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
δ. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
3. Σο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων.
Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών.
Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών

(Η ηλικία εγγραφής των νηπίων ορίζεται με τις διατάξεις του αρ. 10 παρ. 1 α του Ν. 2327/95, ΦΕΚ 156 Α', που αντικατέστησαν το αρ. 3 παρ. 3 εδ. 1ο του Ν. 1566/85, ως προς το θέμα της ηλικίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα εγγραφόμενα στα  νηπιαγωγεία νήπια).
4. Κάθε εγγραφή νηπίου που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία θεωρείται άκυρη.
5. Οι αλλοδαποί εγγράφονται στο νηπιαγωγείο προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ζητούνται ακόμη στοιχεία που φανερώνουν την εθνικότητά τους. με υπουργική απόφαση μπορεί να οριστεί διαφορετική διαδικασία για την εγγραφή των παραπάνω νηπίων και να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά ή να καθοριστεί διαφορετικά ο τρόπος εγγραφής Ελληνοπαίδων ομογενών με ξένη υπηκοότητα. Με παρόμοιες αποφάσεις μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις εγγραφές, όταν για σοβαρούς λόγους Έλληνες ή αλλοδαποί αδυνατούν να καταθέσουν ή καταθέτουν ελλιπή δικαιολογητικά.
6. Τα αδήλωτα νήπια (άρθρο 3 Ν.Δ. 762/70) και όσα δεν είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ή Δημοτολόγια εγγράφονται ύστερα από δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα, με την οποία δηλώνεται η νόμιμη ηλικία.
Στην συνέχεια, με τη συνεργασία του /της προϊσταμένου /νης του νηπιαγωγείου και των γονέων ή κηδεμόνων, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να εγγραφούν στα Μητρώα ή δημοτολόγια του δήμου ή κοινότητας.
7. Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α' τάξη του δημοτικού, παραμένουν για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα.
Επανάληψη της φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος ακόμη γίνεται ακόμη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή το σχολικό σύμβουλο προσχολικής ηλικίας ότι το νήπιο παρουσιάζει δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α' τάξης του δημοτικού και εφόσον οι γονείς του το επιθυμούν.
8. Οι εγγραφές στις Μονάδες Ειδικής Αγωγής γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη φοίτηση στις μονάδες αυτές.
9. Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι μεγαλύτερος του αριθμού θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα νηπίων, ανεξάρτητα από την οργανικότητά του νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου Δ/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, η οποία επικυρώνεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
10. Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση. Στις περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α' ηλικίας και παραμένουν  ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β' ηλικίας κι αν οι αιτήσεις είναι πολλές γίνεται κλήρωση.
11. Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις 15 Ιουνίου, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 12 αυτού του άρθρου, ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόμενων γονέων και κηδεμόνων. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τη σειρά κλήρωσης, το οποίο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης. με βάση τη σειρά κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
12. Κατ' εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών:
α) Τα δίδυμα αδέλφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς.
β) Τα τέκνα πολυτέκνων, αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο
σχολεία.
13. Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία τα δικαιολογητικά εγγραφής συγκεντρώνονται από τους /τις προϊσταμένους /νες των νηπιαγωγείων η δε κατανομή γίνεται από το διδακτικό προσωπικό, όταν ο αριθμός των νηπίων δεν απαιτεί κλήρωση.
Η κατανομή γίνεται με τρόπο ώστε στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθμός νηπίων Α' και Β' ηλικίας και περίπου ο ίδιος αριθμός από τα δύο φύλα.
Η κλήρωση στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται από την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου. στην επιτροπή μαζί με τους εκπροσώπους των γονέων συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες στα νηπιαγωγεία.
14. Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας νηπίου πέραν του διμήνου και αφού ο γονέας ή κηδεμόνας δεν ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις της Προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, η θέση πληρώνεται από άλλο νήπιο που περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση.
15. Όταν ένα νήπιο γίνει δεκτό για εγγραφή σε νηπιαγωγείο που λειτουργεί με εναλλασσόμενο ωράριο και τα αδέλφια του είναι μαθητές σχολείου που λειτουργεί πλησίον του νηπιαγωγείου ή συστεγάζεται με αυτό, το νήπιο εγγράφεται σε νηπιαγωγείο ή τμήμα νηπιαγωγείου που έχει το ίδιο ωράριο εργασίας με το παραπάνω σχολείο.
16. εγγραφή νηπίου σε άλλο νηπιαγωγείο (μετεγγραφή) επειδή άλλαξε ο τόπος κατοικίας ή για άλλους ειδικούς λόγους γίνεται ή με την προσκόμιση εκ νέου των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου ή με βεβαίωση του /της προϊστάμενου /νης του νηπιαγωγείου ότι όλα τα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί και έγινε κανονική εγγραφή. Αν στο νηπιαγωγείο έχουν πληρωθεί οι θέσεις και συγχρόνως δεν έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις εγγραφής, το νήπιο που προέρχεται από μετεγγραφή εγγράφεται στο τέλος της κατάστασης αναμονής που αφορά την ηλικία του.
17. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης, μπορεί να γίνει ομαδική μετεγγραφή νηπίων από ένα νηπιαγωγείο σε άλλο κοντινό, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για λόγους αποσυμφόρησης, όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός νηπίων στο πρώτο και  μικρός στο δεύτερο ή για λόγους αναδιάρθρωσης και ανακατανομής των σχολικών περιφερειών.
Η επιλογή των νηπίων που θα μετεγγραφούν  γίνεται μετά από κλήρωση, την οποία διενεργεί το σχολικό συμβούλιο.
Η κλήρωση γίνεται μόνο στην περίπτωση που το σύνολο του αριθμού των μετεγγραφομένων νηπίων υπολείπεται ή υπερτερεί του αριθμού των αιτήσεων των γονέων που εκουσίως θέλουν να μετακινήσουν τα παιδιά τους. Αν δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, την κλήρωση διενεργεί επιτροπή παρόμοια με αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.
Η εγγραφή στο νέο νηπιαγωγείο γίνεται με βάση τη βεβαίωση του /της προϊστάμενου /νης του νηπιαγωγείου από το οποίο προέρχονται τα νήπια.
18. Η διαδικασία εγγραφής στα πειραματικά νηπιαγωγεία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Γιορτή Πνευστών και Κρουστών της Φιλαρμονικής Καλλιθέας


Η Φιλαρμονική του δήμου μας, προσκαλεί όλους τους Καλλιθεάτες στη γιορτή Πνευστών & Κρουστών οργάνων την ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5 στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου "Μελίνα Μερκούρη" (Μεγίστης 18) ώρα έναρξης 18:00

Είσοδος Ελεύθερη

Γιορτή επιστήμης στην παραλία της Καλλιθέας


Για μικρούς και μεγάλους

Μια συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου και
του Δήμου Καλλιθέας

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Το Ίδρυμα Ευγενίδου και ο Δήμος Καλλιθέας συνεχίζουν για μία ακόμη χρονιά τη συνεργασία τους, σε μία εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους, τηνΠαρασκευή 31 Μαΐου 2013 και ώρα 19:30, στην παραλία της Καλλιθέας.
 Το πρόγραμμα των συναντήσεων θα περιλαμβάνει διαδραστικές δραστηριότητες, συζητήσεις ειδικών με το κοινό, αλλά και προγράμματα φιλαναγνωσίας και γνωριμίας μικρών και μεγάλων με ποικιλία επιστημονικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών θεμάτων και βιβλίων, με την Επιστημονική και καλλιτεχνική επιμέλεια του Ιδρύματος Ευγενίδου. Στο «πανηγύρι» της επιστήμης συμμετέχουν με εκθέματα τεχνολογίας  οι μαθητές και οι μαθήτριες, από τα 1ο ,2ο ,7ο, 9ο, 12ο, 13ο, Γυμνάσια του Δήμου Καλλιθέας.
Χώρος συνάντησης είναι η παραλία της Καλλιθέας και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου: 210 9469631 και 632 και στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας Πολιτισμού του Δήμου Καλλιθέας: 210 9570001 και 210 9584832.
Σημειώνεται ότι οι χώροι είναι προσβάσιμοι και φιλικοί σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο: 6936 177 143, στο fax: 210 9417514, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lib@eugenfound.edu.gr

Πρόγραμμα

19:30 : Προσέλευση
19:45 : Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου: “Ιστορία για ένα μικρό μαμούθ”
21:00 : Επίδειξη πειραμάτων με τίτλο “Η μαγεία της επιστήμης” από τη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου
22:00 : Παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, με τα Τηλεσκόπια της Ελληνικής Αστρονομικής Ένωσης

Θα λειτουργεί Έκθεση τεχνολογίας των Γυμνασίων του Δήμου Καλλιθέας

Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου
“Ιστορία για ένα μικρό μαμούθ”

Σ΄ ένα ταξίδι στην Εποχή των Παγετώνων, μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκη «Ιστορία για ένα μικρό μαμούθ», προσκαλούν τους φίλους τους ηλικίας 8 έως 12 ετών, η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, η βιβλιοθήκη του Δήμου Καλλιθέας και οι Εκδόσεις Πατάκη.
Ειδικοί παιδαγωγοί-εμψυχωτές θα υποδεχθούν τα παιδιά στις 7:45 μ.μ.
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, πρωτότυπα δρώμενα και παιχνίδια εμπνευσμένα από το βιβλίο να γνωρίσουν τις περιπέτειες του Τότο, ενός αγοριού που θα ταξιδέψει στην πλάτη ενός μικρού μαμούθ για να γνωρίσει τον παγωμένο κόσμο της τούνδρας και των εύφορων κοιλάδων εκείνης της εποχής.
Παράλληλα, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης Η ιστορία της γραφής θα μάθουν πώς δημιουργήθηκαν οι περίφημες σπηλαιογραφίες και φυσικά θα γνωρίσουν τον συγγραφέα-επιστήμονα, ο οποίος θα τους αποκαλύψει μικρά μυστικά του βιβλίου του.
Πολλά ερωτήματα που θα γεννηθούν κατά την παρουσίαση του βιβλίου για τη ζωή των ηρώων της ιστορίας θα απαντηθούν στη συνέχεια στην εντυπωσιακή παράσταση πειραμάτων που θα ακολουθήσει από την ομάδα πειραμάτων της Διαδραστικής Έκθεσης Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Ο συγγραφέας του βιβλίου Μιχάλης Δερμιτζάκης, ως καθηγητής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αφιέρωσε τη ζωή και την επαγγελματική του δραστηριότητα στην προβολή των γεωεπιστημών. Μέσα από το βιβλίο αυτό απευθύνεται στα παιδιά, με την επιθυμία να τα φέρει σε επαφή με τη συναρπαστική ζωή ενός κόσμου που υπήρξε χιλιάδες χρόνια πριν!

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Εγκαίνια νέου χώρου-Σύλλογος Καρδιτσιωτών Καλλιθέας


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ-Σύλλογος Καρδιτσιωτών Καλλιθέας «Ο ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ»
Κιλκίς 8, Καλλιθέα, 210-9580492

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Καρδιτσιωτών Καλλιθέας «Ο ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ», έχει την τιμή να σας καλέσει, τη Δευτέρα 27 Μαίου 2013, ώρα 19:30, στα εγκαίνια του νέου γραφείου του Συλλόγου μας, Κιλκίς 8, Καλλιθέα. 
Με την παρουσία σας θα μας τιμήσετε ιδιαίτερα. 

Η Γενική Γραμματέας Η Πρόεδρος
Θέτις Καφαντάρη Βασιλική Μητσιώνη

Δωρεάν προβολές...για λίγους  • Γιατί τις πολιτιστικές  εκδηλώσεις του Δήμου μας τις πληροφορούνται μόνο λίγοι συμπολίτες μας; Το παράπονο και η απορία ακούγονται συχνά από Καλλιθεάτες οι οποίοι ενημερώνονται...κατόπιν εορτής.
  • Για παράδειγμα, στο δημοτικό κινηματογράφο "Καλυψώ" προβάλλονται αυτές τις μέρες καλές ταινίες με δωρεάν είσοδο...μόνο όμως αν είσαι τυχερός και περνάς από εκεί θα ενημερωθείς, διαφορετικά οι υπόλοιποι δημότες έχουν πλήρη άγνοια.

    Είναι κρίμα τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να πέφτουν στο κενό, μόνο και μόνο από την αδυναμία του δήμου να ενημερώνει άμεσα τους Καλλιθεάτες.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Έκθεση φωτογραφίας του Σωματείου «ΘΗΣΕΑΣ»


 Παρασκευή 24 Μαΐου και ώρα 20:30 στη Δημοτική Πινακοθήκη
«Σοφία Λασκαρίδου»  
(Φιλαρέτου & Λασκαρίδου 120 Καλλιθέα) 
εγκαίνια της έκθεσης με έργα της ομάδας φωτογραφίας 
του Προγράμματος Απεξάρτησης «ΘΗΣΕΑΣ»

Επιμέλεια έκθεσης Δήμητρα Σταυροπούλου.
Ώρες Λειτουργίας : 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σοφοκλέους 97 στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που η ηλικιωμένη ένοικος του διαμερίσματος μαγείρευε.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο. Από την φωτιά τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, η γειτόνισσα της ηλικιωμένης, η οποία στην προσπάθειά της να την απομακρύνει γρήγορα από το διαμέρισμα, έπεσε και χτύπησε.  
Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Ανακοίνωση-Καταγγελία της Π.Α.Ε. Καλλιθέας


 Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα συνεχίσει να οπισθοδρομεί εφόσον ορισμένες συμπεριφορές,  παραμείνουν ατιμώρητες.


Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλλιθέας: 

«ΠΡΟΣ ΤΗΝ
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
- ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 


Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας που έχει την έδρα της στην Καλλιθέα (οδός Αγ. Πάντων αρ. 32) με την επωνυμία «ΠΑΕ ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Τ’ απαράδεκτα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν κατά τη διάρκεια του χθεσινού (19-5-2013) αγώνα της ομάδας μας με την ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ στο “Δημοτικό Στάδιο Μεγαρέων Ολυμπιονικών” καθιστούν αναγκαία την υποβολή της παρούσας, με την οποία
Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Μ Ε

- την ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, για την όλη στάση και συμπεριφορά των μελών της Διοίκησης, των ποδοσφαιριστών της, του προπονητή της, των λοιπών μελών του τεχνικού προσωπικού της και των εκτελούντων διατεταγμένη αποστολή “φιλάθλων” της, τη μεθοδευμένη και οργανωμένη επίθεση κατά της αποστολής της ομάδας μας, τις πιέσεις και τους απροκάλυπτους εκβιασμούς που δέχθηκαν οι εκπρόσωποι της ομάδας μας, τις απειλές κατά της σωματική ακεραιότητας και της ζωής όλων των μελών της αποστολής μας.

- το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μεγάρων, ο οποίος αν και γνώριζε ότι ο αγώνας θα έπρεπε να διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών» όχι μόνο ουδέν έπραξε προκειμένου ν’ αποτρέψει την είσοδο 600 ατόμων στο γήπεδο, όχι μόνο όταν ζητήθηκε από το διαιτητή και τους παρατηρητές η εκκένωση του γηπέδου αρνήθηκε επικαλούμενος την ανεπάρκεια της αστυνομικής δύναμης, όχι μόνο εγκατέλειψε την αποστολή μας (ποδοσφαι-ριστές, τεχνικούς και μέλη της Διοίκησης) στο έλεος των κανιβάλων που επετίθεντο κατά κύματα, αλλ’ αντίθετα, στις εκκλήσεις μας να καλέσει εγκαίρως τα ΜΑΤ, υπαίτια καθυστέρησε να ενημερώσει σχετικά και να υποβάλει σχετικό αίτημα, με αποτέλεσμα τα ΜΑΤ να εμφανισθούν στο γήπεδο 4 μόλις λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και ενώ ο ΒΥΖΑΣ είχε “ανατρέψει” το αποτέλεσμα και το μόνο μέλημα των μελών της αποστολής μας ήταν η διαφύλαξη της σωματικής τους ακεραιότητας και της ίδιας της ζωής τους.

Συγκεκριμένα παραθέτουμε συνοπτική περιγραφή όσων συνέβησαν πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα της 19ης Μαΐου 2013, αγώνα ο οποίος κατά την ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για την παραμονή της στη Β΄ Εθνική Κατηγορία.

α. Τρεις (3) ημέρες πριν τον αγώνα ενημερώσαμε το Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων ότι είχαμε πληροφορίες πως η αποστολή της ομάδας θα υποστεί οργανωμένη επίθεση. Η απάντηση στις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές οχλήσεις μας ήταν “μην ανησυχείτε”, “έχουμε λάβει όλα τ’ αναγκαία μέτρα”, “έχουν γνώση οι φύλακες” κ.λπ.

β. Κατά την άφιξη της ομάδας μας στο γήπεδο διαπιστώσαμε ότι η αστυνομική δύναμη ήταν απολύτως ανεπαρκής και αξιώσαμε, στις 16.50, από τον παρευρισκόμενο Διοικητή του Α.Τ. Μεγάρων να ζητήσει επειγόντως ενισχύσεις.

γ. Αμέσως μετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς οποιαδήποτε αστυνομική αντίδραση, άνοιξαν οι πόρτες του γηπέδου με αποτέλεσμα στην εξέδρα να συγκεντρωθούν τουλάχιστον εξακόσια (600) άτομα (!!) (Οι αναφορές σε τριακόσια (300) άτομα είναι τουλάχιστον μη σοβαρές).

δ. Κατά τη διάρκεια του α΄ ημιχρόνου και αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε η ομάδα μας, δεκάδες άτομα προπηλάκισαν, απείλησαν και εξύβρισαν το βοηθό διαιτητή, ο οποίος κατά την άποψή τους αγνόησε το υποτιθέμενο -ανύπαρκτο όμως- off side.

ε. Στο ημίχρονο του αγώνα, κατά την αποχώρηση της ομάδας μας από τον αγωνιστικό χώρο και στην προσπάθεια να εισέλθουν στ’ αποδυτήρια, οι ποδοσφαιριστές μας προπηλακίσθηκαν, δέχθηκαν δεκάδες μπουκάλια ενώ ταυτόχρονα απειλείτο η ζωή τους. Προκειμένου να σωθούν κλείσθηκαν στ’ αποδυτήρια, από την οπίσθια πλευρά των οποίων όμως και από τους ανοιχτούς φεγγίτες «φίλαθλοι» πετούσαν ξύλα και πέτρες.

στ. Κατά το ημίχρονο πάντοτε που διάρκεσε 25 λεπτά, ο μεν διαιτητής διατυμπάνιζε ότι θα διακόψει τον αγώνα εάν δεν εκκενωθεί το γήπεδο από τους υπεράριθμους “φιλάθλους”, ο δε Διοικητής του Α.Τ. Μεγάρων δήλωνε αδυναμία να εκκενώσει το γήπεδο.

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων οι ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες και το προπονητικό προσωπικό του Βύζαντα είχαν εγκατασταθεί έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας μας. Εξύβριζαν χυδαία όποιον παράγοντα της Καλλιθέας συναντούσαν, εκβίαζαν απροκάλυπτα και σε έξαλλη κατάσταση τους συνοδούς της ομάδας μας απαιτώντας να εισέλθουν στ’ αποδυτήρια και να ενημερώσουν τους ποδοσφαιριστές μας “σήμερα χάνουμε”.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ομάδας μας κ. Ζαφειράτος Γεώργιος δέχθηκε επίθεση από ομάδα “φιλάθλων” 10 περίπου ατόμων εδάρη ανηλεώς, ποδοσφαιριστές γρονθοκοπήθηκαν, καταπάτησαν την προσωπικότητα τους με φτυσίματα και βρισιές, παράγοντες της αντιπάλου ομάδας αφήρεσαν δε τα κινητά τηλέφωνα των συνοδών της αποστολής, προκειμένου να είναι αδύνατη και η κάθε είδους επικοινωνία τους.

ζ. Κατά την έξοδο της ομάδας μας στον αγωνιστικό χώρο για το β΄ ημίχρονο, εκατοντάδες άτομα από την εξέδρα και από την παρακείμενη της εισόδου σιδερένια πόρτα, σε κατάσταση εκτός ελέγχου πέταγαν μπουκάλια, νερά, έφτυναν, έβριζαν, κλωτσούσαν και απειλούσαν τους ποδοσφαιριστές μας, τους προπονητές μας και τους συνοδούς της ομάδας μας.

η. Μετά από όσα προεκθέσαμε, η κατά τη διάρκεια του β΄ ημιχρόνου, αγωνιστική παρουσία της ομάδας μας ήταν αντίστοιχη και ανάλογη προς όσα είχαν προηγηθεί. Ουσιαστικά όμως η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε επιλογή.

Μεταξύ της ήττας και των απειλών με απροσδιόριστα αποτελέσματα και με προφανείς κινδύνους για τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών, των προπονητών και των συνοδών της ομάδας μας, δεν είχαμε ούτε πολλές λύσεις ούτε πολλές επιλογές.

Αναλογισθήκαμε τις ευθύνες μας κυρίως για εκείνους (τους ποδοσφαιριστές μας και τους προπονητές μας) που στην προσπάθειά τους ν’ ασκήσουν το επάγγελμά τους και να ζήσουν τις οικογένειές τους, αντιμετώπισαν καταστάσεις πρωτόγνωρες, καταστάσεις που πιστεύαμε ότι ανήκουν στο παρελθόν.

Η συνοπτική περιγραφή όσων υποστήκαμε είναι κατ’ ανάγκη ελλειμματική. Εάν χρειασθεί, είμαστε διατεθειμένοι να εκθέσουμε με λεπτομέρειες τα όσα δυστυχώς συνέβησαν το απόγευμα της 19 Μαΐου 2013 στα Μέγαρα… προς δόξα των Μεγαρέων Ολυμπιονικών.
Είναι προφανές ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θα συνεχίσει να οπισθοδρομεί εφόσον συμπεριφορές, όπως αυτές που προεκθέσαμε, παραμείνουν ατιμώρητες.

Ζ Η Τ Α Μ Ε

Να ενεργήσετε τα νόμιμα και ν’ αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες στους διοργανωτές, στους υποκινητές και στους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς των εκτρόπων που αναφέρουμε στο ιστορικό της παρούσας.
Καλλιθέα, 20 Μαΐου 2013
». 

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Σοκ στην Καλλιθέα: Tην αναζητούσαν οι δικοί της και η αστυνομία την είχε στα «αζήτητα» από την πρώτη μέρα!

Στην Καλλιθέα που έμενε και εξαφανίστηκε, βρέθηκε νεκρή και οι μόνοι που δεν το κατάλαβαν, ήταν οι αστυνομικοί που την αναζητούσαν!...

Ο λόγος για τη μητέρα τριών παιδιών Νίτσα Ντολαπτσή, 52 χρόνων.
Η γυναίκα που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χάθηκε με τις πιτζάμες που φορούσε στις 7 Μαΐου και οι συγγενείς της δήλωσαν την εξαφάνιση της στο τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας μία μέρα μετά. Την ίδια μέρα που χάθηκε, βρέθηκε νεκρή στη διασταύρωση Δημητρακοπούλου και Ελευθερίου Βενιζέλου από αστυνομικούς του τμήματος Καλλιθέας.
Η άτυχη γυναίκα παρέμενε όλο αυτό το διάστημα στο νεκροτομείο του Πειραιά και κανείς δε σκέφτηκε να ειδοποιήσει τους συγγενείς της, αν και είχε στοιχεία πάνω της, στη βέρα που φορούσε.
Το «Τούνελ» βρέθηκε για πολλοστή φορά αντιμέτωπο με την τραγική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της έρευνας που έκανε, για τον εντοπισμό της Νίτσας Ντολαπτσή.http://www.gkourou.com

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων στην Καλλιθέα 17-18/5

Τα Ποντιακά Σωματεία της Καλλιθέας Αττικής σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις διήμερες εκδηλώσεις με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 17 Μαΐου 2013
ώρα 20:00 Αγησιλάου & Αιγέως  (ΙΖΟΛΑ)
(Αίθουσα εκδηλώσεων 1ου Γυμνασίου-Λυκείου)

Θεατρικό έργο  του Σταύρου Κυριακίδη «ΤΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑΝ» με τη θεατρική ομάδα Καλλιτεχνικού Οργανισμού Ποντίων Αθηνών.
σκηνοθεσία: Γιώργος Σαλπιγγίδης

Σάββατο 18 Μαΐου 2013, 
Ώρα 19:00
Πλατεία Δαβάκη (Παμποντιακό Ηρώο)

-Επιμνημόσυνη Δέηση
-Ανάκρουση του Ψαλμού «Αιωνία η Μνήμη» από τη Δημοτική Φιλαρμονική
-Κατάθεση Στεφάνων
-Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

-Χαιρετισμός Δημάρχου κ Κώστα Ασκούνη
-Θεατρικό Μονόπρακτο του Κυριάκου Σαχινίδη
(Από τη Θεατρική Ομάδα & ορχήστρα του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται Κομνηνοί» «Καλομηνά 10 9 Τη Πόντου οι γυναίκες»).
-Γενοκτονία Ποντιακών πόλεων και χωριών
-Ονομαστική Αναφορά
-Πυρρίχιος χορός- Σέρρα από τη Χορευτική Ομάδα του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται Κομνηνοί»
-Ένα λουλούδι κι ένα κερί στη μνήμη τους

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Με κυρώσεις απειλούνται "αμελείς" δήμοι και ο Δήμος Καλλιθέας

Με κυρώσεις προειδοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών τους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν ακόμη καταχωρίσει τα οικονομικά στοιχεία των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.
Με έγγραφο που απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Ιωαννίδης, υπενθυμίζει σε «αμελείς» Δήμους, ανάμεσά τους και ο δήμος Καλλιθέας, ότι είναι υπόχρεοι στην υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων, επισημαίνοντας ότι, σε περίπτωση μη διάθεσης ή καθυστέρησης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των στοιχείων αυτών, προβλέπεται η εφαρμογή κυρώσεων, όπως παρακράτηση της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, πρόστιμο επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και διοικητικές κυρώσεις.

Δωρεάν είσοδος στο Μουσείο Αφής 18-19/05

 
Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα & Νύχτα Μουσείων, το ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό το Σάββατο 18/5, 10:00 - 23:00 και την Κυριακή 19/5, 17:00 - 23:00.
Η είσοδος θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Επισκέπτες κάθε ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν έναν προσβάσιμο κήπο, να ξεναγηθούν στο Μουσείο, να παρακολουθήσουν προβολές, να περιηγηθούν με μάσκες και ειδικά διαμορφωμένα γυαλιά στο χώρο και να ενημερωθούν για τις δράσεις μας. Η Ημέρα Μουσείων, Σάββατο 18 Μαΐου θα ολοκληρωθεί με Μουσική Εκδήλωση με... τη σολίστ Μαρία Γεωργακαράκου και το μουσικό σχήμα «Ήχοι απ’το Λιμάνι».

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: κα Αργυρώ Καραβίνου
– Καθημερινές 8.30πμ.-16.00μμ – 210-94 15 222, 210-94 15 103.
Διεύθυνση: Δοϊράνης 198, Καλλιθέα, τέρμα Συγγρού, στάση Χρυσάκη.
Τηλ.: (+30210) 941 5222, Fax: (+30210) 941 5271
E-mail: fte@otenet.gr, http://www.tactualmuseum.gr/index.html
Τwitter: @tactualmuseum https://twitter.com/tactualmuseum

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Έκρηξη σε βενζινάδικο στην Καλλιθέα

Αυτοσχέδιος μηχανισμός μικρής ισχύος, εξερράγη στις 7 το πρωί σε πρατήριο υγρών καυσίμων της ΕΤΕΚΑ, στην οδό Πραξιτέλους στην Καλλιθέα.

Οι δράστες είχαν τοποθετήσει το μηχανισμό στην είσοδο αποθήκης του πρατηρίου και από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην πόρτα.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής.www.newsroom.gr

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Ο Γκάλης στην Καλλιθέα!


Επίσημος καλεσμένος του ΙΚΑΡΟΥ Καλλιθές είναι ο μεγάλος θρύλος του μπάσκετ Νίκος Γκάλης.
Την Κυριακή 12 Μαϊου στις 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Γυμναστήριο Έσπερος Καλλιθέας (Μίλωνος & Τρικούπη), θα διεξαχθεί το τουρνουά μικρών ηλικιών, με την παρουσία του αγαπημένου όλων των φιλάθλων, Νίκου Γκάλη.

Σας περιμένουμε

Είσοδος ελεύθερη